Quảng cáo trên xe Container

Quảng cáo trên xe container

Ngoài việc quảng cáo trên xe tải, xe khách đường dài Liên Việt Media còn thực hiện quảng cáo trên xe Container ( Công tơ nơ )Dưới đây là những ưu điểm loại hình quảng cáo trên xe Container :